Targi 25 lat

TARGI JUBILEUSZOWE „25 lat ABE Dystrybucja”: regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu organizowanego podczas Targów Jubileuszowych „25 lat ABE Dystrybucja”.

REGULAMIN KONKURSU „TARGI JUBILEUSZOWE 25 LAT ABE Dystrybucja”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest firma ABE Dystrybucja Grzegorz Pleti  siedzibą w Krakowie, ul. Mierzeja Wiślana 9, NIP: 679-254-34-45, REGON: 357171334, zwana dalej ABE.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Międzynarodowego Centrum TargowoKongresowego EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9.

3. Konkursem objęte są określone produkty z oferty ABE, oferowane na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9.

4. Konkurs trwa w dniu 09.02.2018, w godzinach od 9:00 do 17:00.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Klienci ABE, posiadający status przedsiębiorcy, spełniający warunki wskazane w niniejszym Regulaminie. Poprzez określenie „Klient”, bądź „Klient ABE” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zamówień na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9.

§ 2. Warunki przystąpienia do Konkursu i uzyskania nagrody

6. Klienci, którzy spełnią kryteria z pkt. 5 Regulaminu, zostaną zakwalifikowani przez Organizatora do udziału w Konkursie.

7. Punkty są przyznawane Uczestnikom Konkursu za zamówienia produktów na określonych stoiskach targowych na zasadach opisanych poniżej:
1) za zamówienie o wartości minimum 100zł netto przyznana zostanie jedna naklejka,
2) na jednym stoisku uczestnik może otrzymać tylko jedną naklejkę,
3) należy odwiedzić jak największą liczbę stoisk, zebrane naklejki umieścić w
wyznaczonych miejscach otrzymanej ulotki, maksymalnie uczestnik może zebrać 86
punktów, po 1 z 86 stoisk targowych,
4) za określoną liczbę zebranych naklejek Uczestnikowi Konkursu przysługiwać będzie nagroda gwarantowana,
5) towary zamówione w ramach Konkursu nie podlegają zwrotowi.

8.
1) Za zebranie 20 naklejek uczestnik nabywa prawo do otrzymania nagrody I stopnia.
2) Za zebranie 30 naklejek uczestnik nabywa prawo do otrzymania nagrody II stopnia.
3) Za zebranie 40 naklejek uczestnik nabywa prawo do otrzymania nagrody III stopnia.
4) Za zebranie 50 naklejek uczestnik nabywa prawo do otrzymania nagrody IV stopnia.
5) Za zebranie 60 naklejek uczestnik nabywa prawo do otrzymania nagrody V stopnia.
6) Za zebranie 70 naklejek uczestnik nabywa prawo do otrzymania nagrody VI stopnia.
7) Za zebranie 80 naklejek uczestnik nabywa prawo do otrzymania nagrody VII stopnia.

§ 3. Nagrody i warunki wydania nagród

9. Nagrody są gwarantowane i przysługują wszystkim Uczestnikom Konkursu, którzy osiągnęli wymaganą liczbę punktów, a tym samym nabyli prawdo do nagrody według w/w kryteriów (pkt. 8) i jednocześnie spełniają warunki wskazane powyżej w punktach 5 niniejszego Regulaminu. Nagrody są przyznawane według stopni, lista nagród gwarantowanych:
• I Stopnia: 20 naklejek – książka nt. zdrowego żywienia lub prenumerata magazynu
„Moja Harmonia” lub voucher na całodniową dietę Fit-Catering,
• II Stopnia: 30 naklejek – przedpłacona karta na paliwo o wartości 100zł brutto,
• III Stopnia: 40 naklejek – sprzęt AGD lub bon podarunkowy do marketu RTV/AGD o
wartości 200zł brutto,
• IV Stopnia: 50 naklejek – bon jubilerski o wartości 300zł brutto,
• V Stopnia: 60 naklejek – sprzęt RTV lub bon podarunkowy do marketu RTV/AGD o
wartości 500zł brutto,
• VI Stopnia: 70 naklejek – voucher dla 2 osób do SPA o wartości 800zł brutto,
• VII Stopnia: 80 naklejek – notebook lub oczyszczacz powietrza lub bon podarunkowy
do marketu RTV/AGD o wartości 1300 zł brutto.

10. Towar zamówiony podczas Konkursu nie podlega zwrotowi, a fakturę za dostarczony towar należy zapłacić zgodnie z terminem płatności. Nie wykonanie w/w zapisów skutkować będzie anulowaniem wydania nagrody.

11. Prawo do otrzymania nagrody gwarantowanej nie może być przez Uczestnika Konkursu wymienione na ekwiwalent pieniężny, ani nie może być odsprzedawane czy przekazywane
osobom trzecim.

12. Zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika Konkursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi. Wartość uzyskanych przez Uczestnika Konkursu nagród stanowić będzie przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

13. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przechodzi na pierwszego zwycięzcę rezerwowego. W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przechodzi na drugiego zwycięzcę rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

14. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

15. Nadzór nad przebiegiem Konkursu pełni Komisja, w skład której wchodzą:
• Grzegorz Pleti – Właściciel
• Ewaryst Kornobis – Kierownik Działu Marketingu
• Marcin Pacocha – Kierownik Działu Obsługi Klienta

§ 4. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Konkursu

16. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu jego Uczestnikom na www.abedystrybucja.eu

17. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty Konkursu, tj. od dnia 09.02.2018 r. drogą pisemną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: ABE Dystrybucja Grzegorz Pleti, ul. Mierzeja Wiślana 9, 30-732 Kraków z dopiskiem Konkurs.

18. W piśmie reklamacyjnym powinny być zawarte dane: imię i nazwisko, adres uczestnika Konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz treść reklamacyjną.

19. Decyzja Komisji zostanie przesłana do uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§ 5. Postanowienia końcowe

20. ABE ponosi pełną odpowiedzialność za treść niniejszego regulaminu, czas i przebieg Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje.

21. ABE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i ogłoszenia ich na stronie www wskazanej w pkt. 16 ze skutkiem od dnia ogłoszenia.

22. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest ABE Dystrybucja Grzegorz Pleti, ul. Mierzeja Wiślana 9, 30-732 Kraków. Dane przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

23. Uczestnik Konkursu obierze nagrodę od Przedstawiciela ABE na podstawie Protokołu Przekazania Nagrody.

Dodaj komentarz